Tuesday, 26 September 2023 | 4 : 41 pm
Tuesday, 26 September 2023
4 : 41 pm

สกสว.โชว์ศักยภาพ 5 เมืองอัจฉริยะต้นแบบ

ในงาน Block Mountain CNX 2020 งานบล็อกเชนและเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือซึ่งจัดไปเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ นับว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามมีการโชว์เทคโนโ,ยีบล็อกเชนและการพัฒนาเมืองในหลากหลายโครงการ ในมิติต่างๆผ่านการออกบู้ธและการถ่ายทอดจากการเสวนาในห้องประชุมให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆนี้อย่างเต็มที่

ชับเคลื่อน 5 เมืองอัจฉริยะ นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดงานด้านการพัฒนาเมือง Urban Transformation เน้นโชว์ศักยภาพด้านการพัฒนาเมืองสมาร์ทซิตี้จากภูมิภาคต่างๆ โดยผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการภารกิจการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และกรอบงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) กล่าวว่า เป็นการนำเสนอถึงขอบข่ายการพัฒนาเกี่ยวกับสมาร์ทซิตี้ของโครงการต่างๆที่นำเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากสกสว.ประจำปี 2563 วัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละโครงการของเมืองต่างๆโดย 5 เมืองอัจฉริยะต้นแบบที่ถูกนำมานำเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงความเห็นในครั้งนี้ประกอบไปด้วย เชียงใหม่ ขอนแก่น สระบุรี ระยอง และสงขลา(หาดใหญ่) โดยแต่ละจังหวัดจะมีโครงการต่างๆที่น่าสนใจนำเสนอหลังจากนั้นจะมีผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านให้คำแนะนำแต่ละโครงการ ประกอบไปด้วย นายณรงค์ศักดิ์ ผ้าเจริญ นายภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์ และ นายฐาปนา บุณยประวิตร สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีโครงการสมาร์ทซิตี้ของเทศบาลเมืองแม่เหียะ ซึ่งในมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นในภาพรวมของโครงการต่างๆไว้อย่างน่าสนใจว่า โครงการเมืองแม่เหียะ คล้ายกับที่ประเทศจีนดำเนินการอยู่โดยพัฒนาจาก e-Development ปัจจุบันใช้ระบบคิวอาร์โค้ชให้บริการ

ดังนั้นแอพพิเคชั่นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะพัฒนาขึ้นมาจึงน่าจะสร้างโอกาสในอีกหลายด้านให้กับเทศบาลโดยเฉพาะดาต้าเบสที่จะนำไปพัฒนาเชิงพาณิชย์ด่านต่างๆให้กับเทศบาล น่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับอีกหลายพื้นที่นำไปต่อยอดไปสู่ด้านอื่นๆโดยเฉพาะระบบ AI ประการสำคัญจะไปกระทบกับด้านอื่นๆด้วยหรือไม่ มองภาพในอนาคต มีพาร์ทเนอร์กี่รายในการขับเคลื่อนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จะวางตำแหน่งของการพัฒนาเมืองไว้ตรงไหนจึงจะเหมาะสม อาทิ การอยู่ดีมีสุขอย่างไร รองรับการเกิดขึ้นของโครงการรถไฟฟ้าไว้อย่างไรบ้าง จะเกิดความสะดวกด้านการชิม ช้อป เที่ยว และพักอาศัยอย่างไรบ้าง จะตั้งวิสาหกิจผู้สูงวัยเพื่อต่อยอดธุรกิจได้อย่างไร เป็นต้น ในส่วนเรื่องการบริหารจัดการด้านพลังงานจะช่วยลดภาระการเดินทางได้อย่างไร

ซึ่งเรื่องนี้สามารถดึงดูดการลงทุนได้อีกด้วย ดังนั้นหากมองบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองแม่เหียะจะต้องยึดตามข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด มองผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของประชากร ด้านภาษีเพิ่มมากน้อยเพียงใด กิจการใหม่จะเพิ่มขึ้น เกิดการจ้างงานมากน้อยแค่ไหน การบริการเศรษฐกิจชุมชน การบริการธุรกิจท้องถิ่น พื้นที่ค้าปลีก การบริการระบบขนส่งมวลชนอย่างไร หรือโครงสร้างพื้นฐานเขียว เป็นต้น เช่นเดียวกับโครงการ Good TV ทีวีท้องถิ่นเพื่อคนเชียงใหม่ ให้ความเห็นว่าเตรียมเรื่องบิสิเนสโมเดลไว้อย่างไร กลุ่มลูกค้าและพาร์ทเนอร์เป็นใคร การนำเสนอคอนเทนต์ อยากเห็นรีไวท์ของสารคดีประเทศไทยครั้งใหญ่ ควรนำเสนอสารคดีใหม่ๆให้สามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่จริงๆผ่านช่องทางต่างๆนิวมีเดีย

หากคอนเทนต์ดีดีแบบนี้จีนจะอ้าแขนรับเต็มที่ จึงเป็นโอกาสดีทางธุรกิจ ควรเลือกได้หลายภาษา และโครงการแอพ RTC ต้องการให้แอพนี้นำเสนอโครงการโฆษณาได้ อีกทั้งยังสามารถสะสมแต้พอยน์แลกสิทธิ์ต่างๆได้ สำหรับเมืองระยอง ที่ไฮไลต์ยังนำเสนอโครงการสมาร์ทเฮลท์แคร์ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ช่วยเหลือตนเองไม่ได้โดยบริษัทระยองพัฒนาเมือง จำกัด ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นโดยสรุปว่า แอพที่เกิดขึ้นจะต้องเข้ากับบริการสาธารณะต่างๆได้อย่างครอบคลุม สามารถพัฒนาบริการให้เข้าร่วมกับส่วนอื่นๆได้อย่างไร

“หัวใจหลักคือกลยุทธ์บริการด้านการแพทย์เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในเมืองไหหนานของจีน เข้าถึงการเกิดเหตุได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว 3-5 นาที รองรับการให้บริการผู้สูงวัยในอนาคตไว้อย่างไร โอกาสของระยะที่จะเข้าถึงบริการได้มากกว่าจังหวัดอื่นๆอย่างไรโดยเฉพาะรองรับพื้นที่อีอีซีได้อย่างไร หากบริการด้านสุขภาพจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนในพื้นที่นั้นๆ แต่อย่ามองข้ามเป้าหมายตัวชี้วัดว่าจะดำเนินการอย่างไรบ้าง” ในส่วนเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่คลองเตยลิ้งค์ โดยในความเห็นผู้ทรงคุณวุฒินำเสนอว่า วางโพซิซั่นเมืองไว้ตรงไหน แลนด์มาร์กใหม่จะดึงดูดความสนใจให้จดจำได้มากน้อยแค่ไหน มีความโดดเด่นอย่างไรให้เป็นที่รู้จักของโลก

เบื้องต้นจะวางโฟกัสของเมืองหาดใหญ่ระยะ 3-5 ปีนี้ไว้อย่างไร เป็นลิ้งค์ในภาคใต้ได้อย่างไร เป็นศูนย์ให้บริการด้านการแพทย์ให้เป็นจุดแข็งของเมืองได้อีกด้วย ต้องมองระบบการเข้าถึง การเชื่อมโยงธุรกิจ ความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมของเมืองต้องแรงเปรี้ยงปร้างโดนใจจริงๆ มีพื้นที่ส่วนกลางรองรับผู้คนได้ทุกเพศ วัย ตัวเมืองหาดใหญ่ยังสามารถพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งการเดินได้ “แต่จุดด้อยคือพึ่งพาประชากรชั่วคราวมากเกินไป จึงต้องเพิ่มฟังก์ชั่นให้ประชากรประจำให้ดีที่สุดให้สามารถสร้างเศรษฐกิจเลี้ยงตัวเองได้ งานไมซ์และการจัดประชุมต่างๆยังน่าจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดได้”

เมืองสระบุรี มีความเห็นที่น่าสนใจว่า โครงการแอพงานดี สระบุรี ที่ตั้งเป้าไว้ว่าคนว่างงาน 3.5 แสนคนต้องการเข้าถึง ต้องสร้างมาตรฐานคนที่แจ้งความประสงค์ของการหางานให้เป็นที่ยอมรับได้อย่างไร ต้องฉีกแนวตัวเองให้เด่นกว่าคนอื่นๆอย่างมาก แผนธุรกิจจะได้รับการตอบรับมาจากส่วนไหน สำหรับเมืองภูเก็ต โครงการซิตี้ดาต้าแพลต์ฟอร์ม(CDA) เมืองภูเก็ต ปัจจุบันทุกกระทรวงให้ความสำคัญกับเรื่องบิ๊กดาต้า แต่ยังไม่มีสิ่งที่ CDA กำลังดำเนินการอยู่ ควรวางภูเก็ตเป็นต้นแบบให้ได

ทีทีบีไดรฟ์ รุกหนัก เปิดแพลตฟอร์ม Roddonjai ซื้อ-ขายรถยนต์ พร้อมผนึกพันธมิตรดีลเลอร์รถยนต์ คัดรถคุณภาพที่ผ่านการตรวจสอบไว้ที่นี่ที่เดียว

ทีทีบีไดรฟ์ โดย ทีเอ็มบีธนชาต ผู้นำตลาดสินเชื่อรถยนต์ ตอกย้ำการดูแลลูกค้าที่ใช้รถตลอดทุกช่วงเวลาของชีวิต จับมือพันธมิตรและดีลเลอร์รถยนต์ชั้นนำกว่า 3,000 แห่ง คัดรถคุณภาพที่ผ่านการตรวจสอบสภาพรถยนต์โดยคนกลางมาตรฐานสากลทุกคัน พร้อมรถยนต์คัดพิเศษจาก 5 กลุ่มหลักที่หายาก รวมไว้ที่เว็บไซต์ Roddonjai ที่เดียว พร้อมเปิดตัวแคมเปญและภาพยนตร์โฆษณา “คัดมาแต่รถโดน ๆ ที่รถโดนใจ” และพรีเซ็นเตอร์ “มาริโอ้ เมาเร่อ” นักแสดงชื่อดัง เพื่อสร้างความมั่นใจ...